เช็ค 'เยียวยาเกษตรกร' น้ำท่วม 'ธ.ก.ส.' ช่วยเหลืออะไรบ้าง

เช็ค 'เยียวยาเกษตรกร' น้ำท่วม 'ธ.ก.ส.' ช่วยเหลืออะไรบ้าง
27 สิงหาคม 2563
1,050

"ธ.ก.ส." ออกมาตรการ "เยียวยาเกษตกร" ช่วยน้ำท่วม พร้อมจ่าย 20,000 บาทบำรุงขวัญลูกค้า และเตรียมสินเชื่อวงเงิน 50,000 บาทฟื้นฟูหลังน้ำลด

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงรุนแรงในหลายจังหวัด ล่าสุด ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย นอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสนับสนุน การจัดศูนย์อพยพหรือจุดรวมพล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ยังได้เตรียมเงินบำรุงขวัญให้กับลูกค้าผู้กู้หรือบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฟื้นฟูภายหลังประสบภัย รวมทั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ใน 6 เดือนแรก และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ด้วย

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก ธ.ก.ส. นั้น อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น ธ.ก.ส. ได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าและสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคในรายที่จำเป็น รวมถึงสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว

159850564556

ขณะเดียวกัน ยังได้มีการมอบเงินบำรุงขวัญให้กับครอบครัวลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถบรรทุก หรือค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

สำหรับมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรภายหลังประสบภัย ธ.ก.ส. ยังได้เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ รายละไม่เกิน 20,000 บาท ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้ที่จำเป็น รายละไม่เกิน 2,000 บาท ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร รายละไม่เกิน 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟหลังประสบภัย

นอกจากนั้น ธ.ก.ส. ได้จัดทำ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2563/64 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือโรงเรือนการเกษตร ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2

159850567165

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ได้จ่ายสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ไปแล้วเป็นเงิน 275 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 5,747 ราย สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย เป็นเงิน 4,093 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 23,403 ราย และสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 13,931 ราย

สำหรับการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น เกษตรกรรายใดที่อยู่ในข่ายดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในพื้นที่ประสบภัย หรือ www.baac.or.th

159850569937

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง