ประกาศปลดนามสกุลดัง 'วงษ์สุวรรณ' จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

ประกาศปลดนามสกุลดัง 'วงษ์สุวรรณ' จากการเป็นบุคคลล้มละลาย
18 สิงหาคม 2563
699

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "วงษ์สุวรรณ" จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ซึ่งเป็นนามสกุลดัง 'วงษ์สุวรรณ' พ้นจากบุคคลล้มละลาย

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น ต่อมา ศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วยุดา คงแก้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง