'นิพนธ์' ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลไกสำคัญดูแลปชช.

'นิพนธ์' ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลไกสำคัญดูแลปชช.
10 สิงหาคม 2563
365

มท.1 ชี้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกสำคัญของ มหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขปชช. พร้อมมอบรางวัล เนื่องใน "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 128 ปี"

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(10 ส.ค.63)​ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ เป็นเป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักปกครองร่วมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

159705412637

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นโดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาตลอด 128 ปี

ซึ่งการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563

159705415413
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลแพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในปี 2563

พร้อมกันนั้นได้อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนหนึ่งว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จ ของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งของจากฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายไว้วางใจ และได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ ให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

159705418641

โดยมีจุดหมายในทุกภารกิจในหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid- 19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งในด้านการป้องกัน และควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในพื้นที่

รมช.มท.ได้กล่าวว่า เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นโอกาสอันดี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญ ในการทำงานโดยสร้างความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาล กับประชาชน

159705421687

รวมถึงนำพาความร่วมมือ ระหว่างพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ นโยบายสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทเสียสละ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและทางราชการ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของการลดอุบัติเหตุในท้องถนน โดยให้ช่วยกันกำหนดมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ จะเกิดขึ้นในถนนของท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าถ้าใน 7 วันอันตราย แล้วเรามาตั้งด่านตามจุดตรวจ เฉพาะของกรมทางหลวง คือเส้นทางสายหลัก ไม่ได้มีการเฝ้าระวัง ไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจ ในถนนของท้องถิ่น ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ 80% มักเกิดขึ้นในถนนท้องถิ่น

วันนี้จึงอยากชวนท่านทั้งหลายว่า ถ้าเป็นไปได้ ถนนของท้องถิ่นในช่วงที่มีวันหยุดยาวๆ หรือเทศกาลต่างๆ ต้องขอแรงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันตั้งจุดตรวจขึ้นมาในตำบลในพื้นที่ จะเป็นด่านชุมชน หรือด่านครอบครัว ก็ขอให้นำเอาโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้ว ในการแก้ปัญหา covid-19 นำไปสู่การแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุคนตายบนท้องถนนให้ได้ จึงถือโอกาสนี้มาชวนทุกท่านทำบุญ ช่วยไม่ให้คนไทย และคนสงขลา หรือมาจากที่อื่นต้องมาตายบนท้องถนน ฉะนั้นเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นวันที่พวกเรามีความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกระทรวงมหาดไทย จึงอยากถือโอกาสวันที่เป็นมงคล

159705424793

เป็นวันที่มีความภาคภูมิใจ ชวนพวกเรามา ทำความดีถวายแก่แผ่นดิน เอาสงขลาเป็นโมเดลมาปรับเปลี่ยนศึกษา ถอดบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องของCOVID-19 ไปสู่การลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนลงให้ได้ เพื่อให้ที่อื่นมาดูสงขลาเป็นต้นแบบว่า เราทำได้อย่างไร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื่องในวันที่มีความสำคัญกับพวกเรา วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นวันที่ก่อตั้งมาครบ 128 ปี จึงขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ สืบสานภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกท่านได้ยืนหยัดในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"ให้กับประชาชน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง