‘ไอเฟค’ หวังผู้ถือหุ้นตั้งผู้สอบบัญชี

‘ไอเฟค’ หวังผู้ถือหุ้นตั้งผู้สอบบัญชี
25 กรกฎาคม 2563
363

“ทวิช” วอนผู้ถือหุ้นร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมไฟเขียวตั้ง “เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท” เป็นผู้สอบบัญชี 30 ก.ค.นี้ ตรวจงบปี 60-63 หวังปลดล็อกนำหุ้นกลับมาซื้อขาย

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า ปัญหาของ IFEC ขณะนี้คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อจัดทำงบการเงิน จำนวน 11 ฉบับ

ซึ่งขาดการจัดทำตั้งแต่ปี 2560 ประกอบด้วย งบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบ ไตรมาส 1 ปี 2560, ไตรมาส 2 ปี 2560, ไตรมาส 3 ปี 2560, งบประจำปี 2560, ไตรมาส 1 ปี 2561, ไตรมาส 2 ปี 2562, ไตรมาส 3 ปี 2561, งบประจำปี 2561, ไตรมาส 1 ปี 2562, ไตรมาส 2 ปี 2562, และไตรมาส 3 ปี 2562 รวมทั้งถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จากการไม่ส่งงบการเงินตรวจสอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 และงบการเงินสอบทานไตรมาส 1 ปี 2563 รวมทั้งการไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอให้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถจัดเตรียมและนำส่งเอกสารตามมาตรา 56 ดังกล่าวได้

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการ (บอร์ด) ให้ความสำคัญ คือ การจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการเตรียมความพร้อมเอกสารทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอ ในการจัดทำงบการเงินทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้สอบบัญชี ทำการสอบทานและ หรือ ตรวจสอบ ได้ และการหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยินยอมเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดต่อผู้สอบบัญชีหลายราย แต่ได้รับการปฏิเสธ มีเพียง บริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท  รายเดียวที่พร้อมเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย  ซึ่งจะเข้ามาสอบทานและ/หรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ปี รวด (ปี 2560-2563)  และมีการจัดทำข้อเสนอในการเป็นผู้สอบบัญชีให้ บอร์ดบริษัทได้พิจารณา  ซึ่งบอร์ดบริษัท ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ มีความจำเป็นที่ต้องเสนอผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ บริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท “

ทั้งนี้แม้ค่าสอบบัญชีรวม 4 ปี ที่บริษัท เอ.เอ็ม.ทีฯเสนอมารวมทั้งหมด 48 ล้านบาท ดูสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิม เมื่อปี 2559 จะเห็นได้ว่า สูงมากเพียงในปี 2560 เนื่องจากปี 2560 มีความยุ่งยากในการทำงาน จากการสอบทานเอกสารบัญชีเดิมของปี 2559 และการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 แต่ในปีต่อ ๆ มา ค่าสอบบัญชี จะใกล้เคียงกับค่าบัญชีเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไว้ในปี 2555

นายทวิช กล่าวอีกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 ก.ค.นี้ มีความสำคัญการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะชี้ถึงอนาคตของบริษัท ที่หุ้น IFFEC จะได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป หากบริษัทสามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้ว

ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในการป้องกันจาก โควิด-19 หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของ IFEC ตามแบบใบมอบฉันทะที่บริษัทส่งให้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: