เกาะติดงบฟื้นฟู ครม.อนุมัติรอบ 2 อัดเงินจ้างงานชุมชน 3.9 หมื่นคน

เกาะติดงบฟื้นฟู ครม.อนุมัติรอบ 2  อัดเงินจ้างงานชุมชน 3.9 หมื่นคน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (21 ก.ค.) เห็นชอบการใช้วงเงินโครงการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นครั้งที่ 2 รวมวงเงิน 4,029 ล้านบาท เพื่อการจ้างงานในชุมชน

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 3 โครงการเพิ่มเติมจากที่อนุมัติไปในครั้งแรก 5 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้วงเงินจาก เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท รวมการอนุมัติในครั้งนี้เท่ากับ 4,029.15 ล้านบาทได้แก่  

1.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาทเพื่อจ้างงานประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค. 2563 – ก.ย. 2564 โดยจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน เกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น

159533555597

2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่ โดยจะให้ดำเนินงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน สิ.ค.2563 – ก.ย. 2564

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน

โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัฐชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค. 2563 - พ.ค.2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

รวมแล้วทั้ง 3 โครงการ มีการจ้างงาน 39,195 คน

สำหรับโครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม. ทั้งนี้จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ