ส่อง 'สินเชื่อ' บัตรกดเงินสด 'ธ.ก.ส.' และ 'ธ.ออมสิน' ทางเลือกเพิ่มสภาพคล่อง

ส่อง 'สินเชื่อ' บัตรกดเงินสด 'ธ.ก.ส.' และ 'ธ.ออมสิน' ทางเลือกเพิ่มสภาพคล่อง
18 กรกฎาคม 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
23,829

เปิดรายละเอียด "สินเชื่อ" บัตรกดเงินสด "ธ.ก.ส." และ "ธ.ออมสิน" ทางเลือกเพิ่มสภาพคล่อง สำหรับบุคคลทั่วไป และเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เป็น 2 ธนาคารที่ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน "สินเชื่อฉุกเฉิน" ที่สามารถเปิดให้ขอสินเชื่อได้จนถึง 30 ธ.ค. 63

ซึ่งนอกจากสินเชื่อฉุกเฉิน และมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แล้ว ธ.ก.ส. และออมสิน ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง
"สินเชื่อบัตรกดเงินสด" ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับุคคลทั่วไป และเกษตรกร ดังนี้

  

บัตรกดเงินสด A-Cash "ธ.ก.ส."

159488201685

  • เงื่อนไขผู้สมัครสินเชื่อ A-Cash สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชําระหนี้ ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชําระ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- วัตถุประสงค์ของเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นในครัวเรือน 

วงเงินกู้: สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่

อัตราดอกเบี้ยว: MRR 

กําหนดชําระคืน: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทําหนังสือสัญญากู้เงิน ส่งดอกเบี้ยครฆต่ออายุสัญญาได้ หลักประกันเงินกู้ จํานองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนคำ้ประกัน

1.ธนาคารกําหนดรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สาขาของธนาคาร

2. สําหรับลูกค้า 5,000 รายแรก ที่ทําสัญญาสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ใหม่ และมีวงเงินสินเชื่อเท่ากับ 50,000 บาทตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดลง แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

3. ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ ต้อง ผูกสินเชื่อ A-Cash กับ บัตร ATM/Debit หรือ บัตร อสม./อสส. เท่านั้น 4. จํากัดสิทธิ์ลูกค้า 1ราย ต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 

4. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ ในกรณีตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เงื่อนไขต่าง ๆ ของแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. e-Code สามารถใช้ได้ที่สถานีน้ํามันพีที ที่ร่วมรายการกับ ธ.ก.ส. กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ

6. กรุณาแสดงรหัสส่วนลดที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์

7. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ PT ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมเป็นอื่นได้

8. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

 

บัตรกดเงินสดออมสิน

159488618012

- สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และ
    1.1 รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
    1.2 ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุงาน 
   3.1 ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
   3.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
   3.3 เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ, ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

- สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และ
    1.1 รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
    1.2 ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุงาน
   3.1 ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   3.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน สินเชื่บัตรวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง