'โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต' ประกาศปิดโรงเรียน 15-17 ก.ค.นี้

'โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต' ประกาศปิดโรงเรียน 15-17 ก.ค.นี้
14 กรกฎาคม 2563
1,543

"โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต" ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 15-17 ก.ค.นี้ ให้เรียนออนไลน์แทน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2) ระบุว่า

อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง(4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น สถานการณ์ล่าสุด พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา

ในการนี้ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในภาระงานที่เร่งด่วน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

159473538585

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง