พม. จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานต่อต้าน 'การค้ามนุษย์' ตามข้อเสนอแนะสหรัฐฯ

พม. จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานต่อต้าน 'การค้ามนุษย์' ตามข้อเสนอแนะสหรัฐฯ
13 กรกฎาคม 2563
275

พม. จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานต่อต้าน "การค้ามนุษย์" ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report ประจำปี 2563 (TIP Report 2020) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น จำนวน 50 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะสำคัญในรายงาน TIP Report ประจำปี 2563 ทั้งด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และด้านป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ จำนวน 16 ข้อ อีกทั้งมีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน และปิดจุดอ่อนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการการค้ามนุษย์เพื่อรักษาระดับของประเทศไทย และยกระดับให้ดีขึ้น ในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตนได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 จนส่งผลให้สหรัฐอเมริกา คงระดับประเทศไทยในรายงาน TIP Report ประจำปี 2563 ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับ 1 (Tier 1) โดยเร็วที่สุด สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปนั้น กระทรวง พม. จะนำผลการหารือและแผนการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในวันนี้ เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง