“เวอร์ฟอรมโฮมรัฐ"ดึง“เทค”ทำงาน

“เวอร์ฟอรมโฮมรัฐ
9 กรกฎาคม 2563
182

ผลจากโรคโควิด-19 สร้างวิถีนิว นอร์มอลต่างๆ รวมถึงด้านการทำงานด้วย

ผลจากโรคโควิด-19 สร้างวิถีนิว นอร์มอลต่างๆ รวมถึงด้านการทำงานด้วย จากรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานฯรายสัปดาห์ ครั้งที่ 7ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อเร็วๆนี้ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 146 ส่วนราชการ คิดเป็น99%

พบว่ายังมีข้อจำกัดต่างๆ ได้แก่ การขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง

อย่างไรก็ตาม พบว่า การปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และในอนาคตควรให้มีนโยบายนี้อีกเพื่อลดปัญหาการจราจร มลพิษทางอากาศและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง