เกษตรฯ ชงครม.เคาะกฎป้องเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์

เกษตรฯ ชงครม.เคาะกฎป้องเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์
9 กรกฎาคม 2563
330

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อเกินตัวพร้อมป้องปรามการกู้ไขว้ ลดเสี่ยงการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า กรมได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเกณฑ์กำกับทั้ง 2 ร่าง ได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 

สาเหตุที่ต้องออกกฎกระทรวงนี้ก็เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ฯที่มีการให้สินเชื่อกับสมาชิกและการกู้ยืมเงินและฝากเงินระหว่างสหกรณ์ เนื่องจากพบว่ามีการให้กู้ยืมและรับฝากเงินไขว้กันไปมา มูลค่าสูงกว่า 721,427 ล้านบาท

“เราตรวจสอบพบว่า บางสหกรณ์ได้มีการนำเงินไปฝากหรือให้กู้กระจุกตัวในบางสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงและ ให้ผลตอบแทนจูงใจ ส่งผลต่อความเสี่ยงของสหกรณ์นั้น ๆ"

159420937889

นอกจากนี้  ยังพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมีการปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก และกำหนดงวดชำระหนี้สูงถึง 400 - 600 งวด และบางแห่งให้วงเงินกู้สูงเกินความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก ส่งผลต่อการหักชำระหนี้ของสมาชิกบางรายหักเหลือไม่ถึง10% ของเงินเดือน ทำให้ไม่เหลือเงินใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ โดยในร่างใหม่กำหนดให้เหลือ 30%  ของเงินเดือน 

ทั้งนี้ เกณฑ์กำกับที่กรมได้มีการยกร่างนั้น มีทั้งหมด 13 ฉบับ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างเสร็จแล้ว 7 ฉบับ และอีก5 ฉบับ และเสนอร่างให้กระทรวงเกษตรฯพิจารณาแล้ว ยังคงเหลือเรื่องเกณฑ์การลงทุน

1594209439100

สำหรับร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน พ.ศ... มีด้วยกัน 5 หมวดและบทเฉพาะกาลสาระสำคัญ เช่น กรณีการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์ผู้กู้ในด้านความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้

สำหรับร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน พ.ศ... นั้น มีสาระสำคัญเช่น กำหนดให้ ในฐานะเจ้าหนี้ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะฝากเงินหรือให้กู้เงินแก่สหกรณ์ทุกประเภทหรือชุมนุมสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกันทุนสำรองของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ผู้ฝากเงิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง