เกาะติดงบฟื้นฟู สศช.เสนอ ครม.เคาะล็อตแรก 8 ก.ค.นี้ ชงอนุมัติ 8 หมื่นล้าน

เกาะติดงบฟื้นฟู สศช.เสนอ ครม.เคาะล็อตแรก 8 ก.ค.นี้ ชงอนุมัติ 8 หมื่นล้าน
6 กรกฎาคม 2563
1,044

สศช.เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติล็อตแรก 8 ก.ค.นี้ จำนวน 212 โครงการ วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท หวังสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทำให้รัฐบาลได้ตัดสินใจกู้เงินโดยออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศวงเงิน 1 ล้านล้านบาท

การจัดสรรงบดังกล่าวแบ่งการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 3 ส่วน คือ

1.การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการ เกษตรกร ชดเชยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวงเงิน 5.55 แสนล้านบาท

2.กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท

3.วงเงินสำหรับการสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาท 

สำหรับวงเงิน 4 แสนล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมยังเปิดรับจากหน่วยงานต่างๆ และได้วางกรอบการเสนอโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ 

1.โครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

3.ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน

4.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

159393024475

นอกจากนี้ นวทางการดำเนินการการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ไว้ 4 แนวทางได้แก่

1.การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน 

2.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกระยะต่อไป เช่น การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล และโลจิสติกส์ 

3.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

4.การสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับประชาชนในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต

ข้อเสนอของโครงการ (Project Brief) ที่เสนอเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯตั้งแต่งวันที่ 5 มิ.ย.256 ที่ผ่านมามีโครงการหรือแผนงาน 46,429 โครงการ วงเงิน 1.45 ล้านล้านบาท และมีโครงการที่ทยอยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯต่อเนื่อง  

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะเสนอโครงการล็อตแรกให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันที่ 8 ก.ค.นี้ จำนวน 212 โครงการ วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท  

การเสนอโครงการรอบแรกให้ ครม.พิจาณณาจะเป็น Flagship Projects ที่ตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน กระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว เช่น 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” มูลค่า 4,953 ล้านบาท

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการซึ่งเป็นการใช้ Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน มูลค่า 2,701 ล้านบาท

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ มูลค่า 1,080 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 710,518 คน 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มูลค่า 13,904 ล้านบาท จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร 8,293 ล้านบาท

โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนมูลค่า 900 ล้านบาท จะสร้างงานให้เกษตรกร 600 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง