'ประกันสังคม' เปิดลงทะเบียนแรงงานอิสระอายุ 60-65 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

'ประกันสังคม' เปิดลงทะเบียนแรงงานอิสระอายุ 60-65 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

"ประกันสังคม" เปิดให้แรงงานอิสระอายุเกิน 60 ปี อายุไม่เกิน 65 ปี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563

159342990426

สําหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สําหรับผู้สูงวัยที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสํานักงานประกันสังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

ทั้งนี้ ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ว่าควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 965 2106 สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน