คพ. ลงพื้นที่ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

คพ. ลงพื้นที่ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
16 มิถุนายน 2563
502

อธิบดี คพ. ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว คืบหน้าร้อยละ 88

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,000 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 มีกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย การขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจุบัน ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการมาแล้ว 955 วัน มีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของงานทั้งหมด โดยมีงานที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จประกอบด้วย งานสำรวจ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนน และการสร้างฝายดักตะกอนจำนวน 1 ฝาย โดยมีเวลาการดำเนินการที่เหลือกว่า 2 เดือน นั้น

คลิปข่าว

เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือในบริเวณคลิตี้ล่าง การขุดกองกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียรและขนส่งไปบรรจุยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่เดิมและทำรั้วรอบ การก่อสร้างฝายดักตะกอนอีก 1 ฝาย โดยได้ใช้โอกาสเดียวกันทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เนื่องจากการทำงานของโครงการที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีการฟื้นฟูมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้มีการตรวจพบพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูลำห้วยเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยได้จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานและรายการปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อขอตั้งงบประมาณ หารือกับสำนักงบประมาณและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและสำรวจพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ประสานและเตรียมการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คพ. ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง