ธ.ก.ส. ออก 3 สินเชื่อ ฟื้นฟูเกษตรกร หลังโควิด-19 คลี่คลาย

ธ.ก.ส. ออก 3 สินเชื่อ ฟื้นฟูเกษตรกร หลังโควิด-19 คลี่คลาย
15 มิถุนายน 2563
3,299

ธ.ก.ส. ออก 3 มาตรการสินเชื่อ ฟื้นฟูเกษตรกร วงเงินกว่า 1.7 แสนล้านบาท หวัง เยียวยาเกษตรกร หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเกษตรกรให้สามารถกลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยมาตรการนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2564 ซึ่งประกอบด้วย

1.สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

2.สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 4 ต่อปี และในปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

3.สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง