3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี เปิดวิธีโต๊ะหมู่ "ถวายพระพร"

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี เปิดวิธีโต๊ะหมู่ "ถวายพระพร"

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" ชวนรู้จัก 5 สิ่งของและวิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา "ถวายพระพร" ในสถานที่ราชการและเอกชน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" 3 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไทยได้ออกประกาศผ่านกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจัดโต๊ะหมู่พร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อ "ถวายพระพร" แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 44 พรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง

โดยการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธี "ถวายพระพร" เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหากษัตริย์, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี, วันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น

หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนชาวไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมสิ่งของ 5 อย่าง รวมถึงวิธีการจัดโต๊ะหมู่ให้ถูกต้องตามหลักสำนักพระราชวัง ดังนี้

1. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วิธีจัดวาง: เริ่มจากให้นำโต๊ะหมู่ 6 หรือโต๊ะหมู่ 7 มาวางจัดในพื้นที่ที่กำหนดหรือมุมที่ต้องการ จากนั้นนำกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาประดิษฐานไว้ที่โต๊ะตัวบนสุดของชุดโต๊ะหมู่ (หรือแขวนกับผนังในตำแหน่งเหนือโต๊ะนั้นก็ได้) 

1591102084100

2. ธงชาติ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.

วิธีจัดวาง: เตรียมธงสองผืน คือ ธงชาติ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมเสาธงและฐานวาง ตั้งประดับธงไว้ขนาบข้างของโต๊ะหมู่บูชา โดยด้านซ้ายตั้งธงชาติไทย และด้านขวาตั้งธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3. เครื่องราชสักการะ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่มีไม่ได้ก็คือชุด "เครื่องราชสักการะ" ประกอบไปด้วย พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และอาจเพิ่มพานดอกไม้สำหรับประดับด้วยก็ได้

วิธีจัดวาง: สำหรับพานพุ่มทั้งสองให้วางบนโต๊ะคู่ขนาบข้าง ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าโต๊ะแรกที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ โดยพานพุ่มทองวางไว้โต๊ะฝั่งซ้าย และพานพุ่มเงินวางไว้โต๊ะฝั่งขวา ส่วนพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพวางไว้ที่โต๊ะตัวกลางของชุดโต๊ะหมู่บูชา และวางพานดอกไม้ประดับเพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม

159110208691

4. ประดับผ้าสีม่วงและสีขาว

วิธีจัดวาง:  หลังจากจัดชุดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ และธงต่างๆ เสร็จแล้ว ให้เตรียมผืนผ้าระบายสีม่วงมาจัดประดับตกแต่งเพิ่มเติม พร้อมกับแซมร่วมกับผ้าระบายสีขาว อาจประดับเป็นฉากหลังหรือจับช่อเป็นดอกไม้ประดับรอบๆ จุดที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาก็ได้

159110208731

5. จัดจุดวางสมุดลงนาม "ถวายพระพร"

วิธีจัดวาง:  อีกหนึ่งอย่างคือให้จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ปากกา และสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในบริเวณเดียวกันกับจุดที่จัดโต๊ะหมู่บูชาด้วย โดยการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565 กำหนดให้จัดตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565