แจงชัด! จ่ายเงินเยียวยา 'คนพิการ' 1,000 บาท ไม่มีบัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร?

แจงชัด! จ่ายเงินเยียวยา 'คนพิการ' 1,000 บาท ไม่มีบัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร?

เริ่มแล้วจ่ายเงินเยียวยา "คนพิการ" 1,000 บาท วันแรก (29 พ.ค.63) เข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ แล้วถ้าไม่มีบัญชีธนาคาร จะต้องทำอย่างไร เงินเยียวยาจะเข้าช่องทางไหน? เช็คที่นี่

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) "มาตรการเยียวยาคนพิการ" ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท เป็นวันแรก ซึ่งมาตรการนี้ "กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ได้ชี้แจงไว้ว่า เป็นมาตรการที่ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งผู้พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราว 1,900,000 คน นอกจากนี้ยังรวมถึงคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ อีกราว 60,000 คน 

ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) จำนวน 1,000 บาท แบบครั้งเดียว ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยคนพิการไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

159069385759

คนพิการที่รับเบี้ยความพิการ

- คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารอยู่แล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง

- สามารถทำการเบิกเงินจากธนาคารได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง

- หากไม่มีบัญชีธนาคาร จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรง คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการย้ำว่า หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป คนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาทนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2354-3388 ต่อ 304, 307

159072827267