เริ่มจ่ายแล้ว! 'ชาวสวนยาง' กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' ภายใน 25 พ.ค.63

เริ่มจ่ายแล้ว! 'ชาวสวนยาง' กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' ภายใน 25 พ.ค.63

ชาวสวนยางพารา กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีชื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยตัดยอดวันที่ 30 เม.ย.63 เตรียมรับเงินเยียวยาเกษตรกร ภายในวันที่ 25 พ.ค.63 นี้

จาก "มาตรการเยียวยาเกษตรกร" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วย
เมื่อเร็วๆ นี้ "ณกรณ์ ตรรกวิรพัท" รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ได้อธิบายเพื่อไขข้อข้องใจเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ในกลุ่มเกษตรกรชาวยาง ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ดังนี้
โดยรอบการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางว่า การจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
159017452763
โดยกลุ่มแรก ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63) ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 15, 18-20 พ.ค. 63
ชาวสวนยางกลุ่มที่ 2 เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท. (ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63) จะจ่ายเงินในวันที่ 22-25 พ.ค.63
และชาวสวนยางกลุ่มที่ 3 ซึ่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ระหว่าง 1-15 พ.ค.ที่ผ่านมา จะจ่ายเงินในช่วงวันที่ 30-31 พ.ค. 63
แต่จากนั้นหากยังไม่ได้รับสิทธิ์ฯ สามารถแจ้งขออุทธรณ์การเยียวยาได้ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/ หรือเช็คตรงที่ http://savefarmer.oae.go.th
โดยเมื่อระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรสถานะได้รับสิทธิ์แล้ว เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีได้จากเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com กรณีไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินโอนในเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส .นี้เช่นกัน
นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถแจ้งขออุทธรณ์การเยียวยาได้ภายในวันที่ 5 มิ.ย.63 กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้าน ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่
- กยท. จังหวัด/สาขา
- เกษตรจังหวัด/อำเภอ
- ประมงจังหวัด/อำเภอ
- ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
- ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ทั้งนี้สามารถแจ้งขออุทธรณ์ได้ในเวลาราชการ 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสารมารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม Call Center 1170