'ประกันสังคม' จ่าย ‘ว่างงาน’ จากเหตุสุดวิสัย 7 แสนราย

'ประกันสังคม' จ่าย ‘ว่างงาน’ จากเหตุสุดวิสัย 7 แสนราย

"ประกันสังคม" จ่าย "ว่างงาน" จากเหตุสุดวิสัยแล้ว 7 แสนราย เป็นเงิน 3.9 พันล้าน ทยอยจ่ายผลประโยชน์ทดแทนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 ..63 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง "ผู้ประกันตน มาตรา 33" ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สปส.ได้มีการจ่ายเงินกรณี "ว่างงาน" จากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

นายดวงฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สปส.ได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สปส.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ด้วย เพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงาน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายดวงฤทธิ์ กล่าว