โฆษก ศบค. เผย รัฐบาลขยายตรวจหาโควิดฟรี 4 กรณี 

โฆษก ศบค. เผย รัฐบาลขยายตรวจหาโควิดฟรี 4 กรณี 
8 เมษายน 2563
2,349

"นพ.ทวีศิลป์" ขยายตรวจหาโควิดฟรี 4 กรณี ที่เข้าข่ายสืบสวนโรค รองรับการตรวจสารคัดหลั่งโพรงจมูก กรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวม 2 หมื่นรายต่อวัน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการขยายนิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อโควิด หรือ Patient Under Investigation : PUI) หรือ พียูไอ เป็น 4 กรณีที่จะตรวจหาเชื้อฟรีหากท่านอยู่ในนิยามผู้ป่วยที่ต้องสวบสวนโรคหลายกรณี ถ้าเข้าข่ายมาตรวจได้ทันที

1. การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ถ้ามีอาการและอาการแสดงดังนี้ คือ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงได้แก่ มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

158632735785

2. การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล จะแบ่งเป็น 2 กรณีย่อย คือ หนึ่ง กรณีที่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ มีอาการและอาการแสดง คือ อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ร่วมกับ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจานวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอง กรณีที่ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ อาการและอาการแสดง คือ เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ร่วมกับ ปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1.หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง 2.มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิต โดยหาสาเหตุไม่ได้ 3.ภาพถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

158632738543

158632740668

3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาการและอาการแสดงคือ อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก หรือปอดอักเสบ ร่วมกับ ปัจจัยเสี่ยง ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย ผู้สงสัยว่าป่วยฯ

158632742814

4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน อาการและอาการแสดง กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่ผลตรวจ rapid test หรือ PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบ จากทุกรายที่มีการส่งตรวจ ร่วมกับ ปัจจัยเสี่ยงกรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไป ในสถานพยาบาลนั้น ๆ) กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยง ทางระบาดวิทยา

158632744925

“นี่คือความไวของการตรวจ ทำให้กลุ่มก้อน กทม.รองรับการตรวจสารคัดหลั่งโพรงจมูก 1 หมื่นรายต่อวัน ต่างจังหวัด 1หมื่น รายต่อวันเช่นกัน ซึ่งเคสนี้รัฐจ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคครั้งนี้” นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง