‘ยะลา’ สั่งปิด 8 หมู่บ้านเสี่ยง ‘โควิด’ ห้ามเข้า-ออก

‘ยะลา’ สั่งปิด 8 หมู่บ้านเสี่ยง ‘โควิด’ ห้ามเข้า-ออก

“ยะลา” กางแผนรับมือ “โควิด-19” เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งสั่งหยุดรถโดยสารประจำทาง หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยสิทธิ์ พานชิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการสถานฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 จึงได้กำหนดให้พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวัง เพื่อการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีคำสั่งประกาศให้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออก พื้นที่ที่กำหนดตามประกาศ ดังนี้ จำนวน 8 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประกอบด้วย

1.อ.เมืองยะลา ต.สะเตง บริเวณถนนสิโรส เขตเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่ชุมชนถนนพาดรถไฟไปจนถึง ถนนสิโรรส 1 และ ต.สะเตงนอก หมู่ 3

2.อ.รามัน ต.กาลูปัง หมู่ 1 ต.จะกว๊ะ หมู่ 2,5

3.อ.บันนังสตา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ 5,9 ต.บันนังสตา หมู่ 2

4.อ.ธารโต ต.แม่หวาด หมู่ 7

158535918474

โดยคำสั่งดังกล่าว เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง เข้า-ออก ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่นั้น ๆ ทราบก่อน และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ จะเป็นผู้กำหนดเส้นทางเข้า-ออก หากผู้ใดฝ่าฝืน คำสั่ง มีความผิดต้องมีโทษ ทั้งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้น จ.ยะลา มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 26 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต และรักษาหายแล้วจำนวน 2 ราย และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโรค มีผู้ที่สัมผัสที่มีอาการ รวม 249 ราย รอผลตรวจเชื้อเพื่อยืนยัน จำนวน 54 ราย

ต่อมา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 03 /2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากไปทำกิจกรรมหรือใช้บริการร่วมกัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องและสถานที่บางแห่งยังคงมีประชาชน เข้ารับบริการเป็นจำนวมาและยงค่อการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรโควิด 19 เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ขยายพื้นที่ในวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ประกอบกับ

158535923753

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรการเร่งต่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้

1. ปิดศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา ยกเว้น ธนาคาร ร้านขายยาหรือเครื่องอุปโกด บริโภคที่จำเป็นต่อการตำรงชีวิต ร้นอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดบริการเฉพาะจำหนำยเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)สำหรับธนาคารให้งดให้บริการเฉพาะวันที่ 28 มีนาคม 2563

2.ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ยะลา ยกเว้น ส่วนที่จำหน่านสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

3.ให้รถประจำทางงดเดินรถรับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นจุดต้นทางหรือปลายหางเป็นการชั่วคราว

สำหรับข้อ 1 และ ข้อ2 ให้ใช้มาตรการป้องกันและคัดกรองผู้ข้ารับบริการให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจัดให้มีเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเครื่องหมายเว้นระยะ การเข้าคิวซื้อชำระหรือการเข้ารับบริการต่ๆ อย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมผู้เข้าใช้บริการไมให้มีความแออัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563