รวม 'ประกันโควิด' เจอโรคปั๊บ รับเงินก้อน!

รวม 'ประกันโควิด' เจอโรคปั๊บ รับเงินก้อน!

เปิดลิสต์ "ประกันโควิด-19" เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 99 บาท ตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรน่า จะได้รับเงินก้อนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

"ประกันโควิด-19" กลายเป็นที่ต้องการของคนไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โคโรน่าไวรัส" กระจายไปทั่วโลก และยากที่จะประเมินความรุนแรงได้

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมประกันโควิดที่ครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินก้อน เมื่อติดโรค "โควิด-19"

158462549686

เบี้ยประกัน 99 บาทต่อปี  ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 15,000 บาท
เบี้ยประกัน 199 บาทต่อปี  ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 30,000 บาท
เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี  ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 50,000 บาท
เบี้ยประกัน 499 บาทต่อปี ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 100,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และ ค่าปลงศพ 2,000-8,000 ตามข้อกำหนดของแต่ละกรมธรรม์

โดยเงื่อนไขสำหรับผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี แต่จะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) 

รายละเอียดประกัน: https://www.asset.co.th/product.php?id=16

*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว

แผนใหม่ล่าสุด "ประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รูปแบบใหม่!" 

แผน 1 เบี้ยประกัน 600 บาท ตรวจเจอ COVID-19 จ่ายจริง 50,000 บาท 

แผน 2 เบี้ยประกัน 1,200 บาท ไม่จ่ายกรณีตรวจเจอ COVID-19 แต่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ภาวะโคม่า ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีประกัน "เจอ จ่าย จริง" อีก 2 แผน ที่รองรับมาก่อนหน้านี้

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 800 บาท
ตรวจเจอ COVID-19 จ่ายจริง 50,000 บาท 
อาการ โคม่า วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน (เงินชดเชยสูงสุด 15 วัน วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท)

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 1,300 บาท
ตรวจเจอ COVID-19 จ่ายจริง 200,000 บาท
อาการ โคม่า วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน (เงินชดเชยสูงสุด 15 วัน วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท) 

รายละเอียดประกัน: https://www.muangthaiinsurance.com/en/home

*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว

 • เอเชียประกันภัย

แผน 1 เบี้ยประกัน 350 บาท

 • ติดเชื้อรับเงินก้อนไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล50,000 ฿
 • เสียชีวิต100,000 ฿
 • รับกรมธรรม์ภายใน1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย14 วัน

แผน 2 เบี้ยประกัน 500 บาท

 • ติดเชื้อรับเงินก้อน50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่มี
 • เสียชีวิต500,000 ฿
 • รับกรมธรรม์ภายใน1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย14 วัน

ซื้อประกัน คลิก

158522233664

สำหรับแผนความคุ้มครองประกันโควิดชิลด์ที่ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนเมื่อพบว่าติดโควิด-19 มีให้เลือก 3 แผน ได้แก่ 

เบี้ยประกัน 299 บาท รับเงินก้อน 30,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ

เบี้ยประกัน 389 บาท รับเงินก้อน 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ

เบี้ยประกัน 599 บาท รับเงินก้อน 100,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ , ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือเคยถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย บุคคลกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ. พนักงานท่าอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ,อายุสมัครของผู้เอาประกัน เริ่มต้นที่ 15 วัน – 99 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์/คน โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียดประกัน: https://insure.724.co.th/campaign/covid-viriyah

*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว

แผน 1 เบี้ยประกัน 270 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 50,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกัน 470 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท
นอกจากนี้ทั้ง 2 แผนยังครอบคลุมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพ (อ.บ.1) ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย อายุ 1-75 ปี ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง โดยจำกัดจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ ยกเว้นอาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน และมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

รายละเอียดประกัน: https://www.jpinsurance.co.th/ผลิตภัณฑ์/26/ประกันภัยไวรัสโควิด-19/
*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว

"เจอ จ่าย จบ" เบี้ยประกันที่เน้นการมอบเงินก้อนเมื่อติดโควิด-19 ประกอบด้วย 2 แผนประกัน

เบี้ยประกัน 250 บาท มื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 50,000 บาท

เบี้ยประกัน 450 บาท มื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1–99 ปี ซึ่งผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาก่อนการทำประกันภัย โดย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น โดยระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง

รายละเอียดประกัน: https://www.smk.co.th/producthealthdetail/13

*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว

แผน "B-Covid 19 Plus" รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย 2 แผนหลัก 

แผน 150-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 30,000 บาท

แผน 220-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 50,000 บาท

แผน 520-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับการซื้อประกันผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น กรณีที่มีการติดเชื้อ ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงหลักฐานการวินิจฉัยของแพทย์ที่ลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการวินิจฉัยต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น

รายละเอียดประกัน: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance/covid19/deves.html

*อัพเดท ยกเลิกการขายแล้ว