ทปอ. ปรับคัดเลือก TCAS 63 รับโควิด-19

ทปอ. ปรับคัดเลือก TCAS 63 รับโควิด-19
13 มีนาคม 2563
6,310

ทปอ.ส่งหนังสือขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้ปรับการคัดเลือก TCAS 63 สอดคล้องรับมือโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.สุขัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทปอ.6ด/ว0148 เรื่อง การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2 ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD 19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคม ทปอ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ว่ากระบวนการคัดเลือก TCAS63 ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้

การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

1.TCAS63 รอบ 3โควตา  กระบวนการคัดเลือก รอบ 2โควตาระหว่างวันที่ 6กุมภาพันธ์ -27 เมษายน 2563  สถาบันอุดมศึกษา มีการจัดสอบวิชาเฉพาะระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2563 ซึ่งสมาคม ทปอ. ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนลงวันที่ 6มีนาคม 2563 เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว

158408616216

กระบวนการจากวันนี้ (13มีนาคม 2563 ) จะเป็นการทำงานในระบบonline ทั้งสิ้น ประกอบด้วย 1.การใช้คะแนนผลสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ สทศ. โดยตรง (เฉพาะสถาบันที่เป็นสนามสอบของ สทศ) หรือ ระบบ TCAS63

2.การสอบสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้  Video Call เช่น Microsoft Team, Google Hangouts, Meet หรือ Lone Call  เป็นต้น  Video Clip submission เช่น กำหนดหัวข้อให้พูดอัดเป็นคลิปส่งให้พิจารณาและ  Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

ส่วนกรณีที่มีความจำเป็น อาจขอเป็นการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของแต่ละสถาบันอย่างเคร่งครัด ไม่ต้องสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด  การประมวลผลผู้ผ่นการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ส่งผลการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS63 ภายในเวลา24.00น ของวันที่ 20เมษายน 2563 การประกาศผล การยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS63ในวันที่ 22-23 เมษายน2563

TCAS63 รอบ3 แอดมิชชั่น1 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 19พฤษภาคม 2563และ รอบ 4 แอดมิชชั่น 2 ระหว่างวันที่ 7พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563มีการดำเนินการในระบบออนไลน์เช่นเดียวกันทั้งการสมัคร การดึงคะแนน การประมวลผลด้วยวิธี Ranking & Sorting และการประกาศผล ซึ่ง สมาคม ทปอ. ตระหนักว่าในสภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนของ

158408616222

อย่างไรก็ตาม การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาคม ทปอ. จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้สมัครน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ดังนี้ 1) ระบบ TCAS63 ได้ตวจสอบคุณสบัติเบื้องดันตามที่สาขากำหนด เช่น จำนวนหน่วยกิตที่เรียนในกลุ่มสาระ ค่เฉลี่ย GPAX ขั้นต่ำ คะแนนสอบขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา น้ำหนัก ส่วนสูง และ เพศ ทำให้สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประมวลผลได้ 2)แนวทางการบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 3และรอบที่ 4 ดังต่อไปนี้

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 3และรอบที่4

เปลี่ยนระบบ TCAS63 ในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของรอบที่3 และรอบที่ 4เป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยให้ระบบทำงานเหมือนการประกาศผลรอบที่ 1และรอบที่ 2ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบกดยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ (ให้เวลาในการยืนยันสิทธิ์ 2วัน เหมือนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1และรอบที่ 2

การตรวจสุขภาพ สาขาใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินคุณสมบัติของ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา อาจเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายตามสถานพยาบาลคลินิกหรือ โรงพยาบาล ใกล้บ้าน แล้วนำใบรับรองแพทย์ยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน หรืออาจผ่อนผันให้ผู้ผ่าน การคัดเลือกนำผลการตรวจสุขภาพมายื่นในวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง