'กลุ่มซีพี' ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า 'เทสโก้โลตัส'

'กลุ่มซีพี' ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า 'เทสโก้โลตัส'

'กลุ่มซีพี' ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า 'เทสโก้โลตัส' ไทย-มาเลเซีย

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน (economic interest) ในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโก้ประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโกประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”)

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับ 95,981ล้านบาท)

ด้านบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. เมอร์แขนไดซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด (CPM) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน (economic interest) ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด (เทสโกประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า กลุ่มเทสโก้เอเชีย”)

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของ CPM จะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของ CPM ในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับประมาณ 47,991 ล้านบาท)