ชงร่างก.ม.ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติดเข้า ครม. 10 มี.ค.นี้

ชงร่างก.ม.ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติดเข้า ครม. 10 มี.ค.นี้

ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด เตรียมชงเข้า ครม. 10 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ...) รายงานความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในวันที่ 10 มีนาคม 2563 หากไม่ติดขัดคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนนี้

รายงานระบุว่า เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด เนื่องจากประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าพืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในวิถีชาวบ้านมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาวิจัยพบว่าแม้พืชกระท่อมจะมีผลกระทบต่อร่างกายแต่ก็ไม่มาก ในทางกลับกันก็มีประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะสารสำคัญในกระท่อมที่เรียกว่าไมตราเจนีน ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวด และสามารถนำมาใช้เชิงเศรษฐกิจได้

158365558858

นอกจากนี้ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ .. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท .. 1971 และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท .. 1988 ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  และประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นหากถอดพืชกระท่อมออกจากความเป็นยาเสพติดให้โทษ จะสามารถส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการนำพืชกระท่อมไปผสมกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ก็อาจมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเมื่อเสพสารผสมนั้นเข้าสู่ร่างกายก็มีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เช่นกัน รวมทั้งการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็ยังคงถูกควบคุม โดยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ...ผลิตภัณฑ์สมุนไพร .. 2562 ...เครื่องสำอาง 2558 เป็นต้น

158365553972

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดทอนความเป็นอาญาของสิ่งที่ไม่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง ลดภาระของทางรัฐบาลทั้งในด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย หากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนป... โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง