'ชิม ช้อป ใช้' โดนใจคนไทยน้อยสุด

'ชิม ช้อป ใช้' โดนใจคนไทยน้อยสุด

จากการสำรวจหัวข้อความเห็นต่อมาตรการ/นโยบายของรัฐบาล โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 8,330 คน ใน 7 กลุ่มอาชีพ

ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละจังหวัด พบว่าผู้บริโภคเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็น 85.8% โครงการที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด คือ โครงการบรรเทาค่าครองชีพ

สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 86.7% และโครงการประกันรายได้เกษตรกร 85.7% รองลงมา ได้แก่ โครงการธงฟ้า เพื่อลดค่าครองชีพ 84.5% และการปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ 83.3%

ส่วนโครงการที่ผู้บริโภคเห็นด้วย น้อยที่สุด คือ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ คิดเป็น 61.0% อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกตามพื้นที่พบว่าเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคกลาง เห็นด้วยกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าครองชีพ

ขณะที่ประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ เห็นด้วยกับมาตรการด้านการเกษตร อย่างไรก็ตามทุกภูมิภาค เห็นด้วยกับโครงการ “ชิมช้อปใช้น้อย” ที่สุด

'ชิม ช้อป ใช้' โดนใจคนไทยน้อยสุด