'คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช' ประกาศแนวปฎิบัติการเดินทาง ช่วงการระบาด COVID-19

'คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช' ประกาศแนวปฎิบัติการเดินทาง ช่วงการระบาด COVID-19
20 กุมภาพันธ์ 2563
11,084

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกประกาศแนวปฎิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวปฎิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี ..2563

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 ..2563 มีการพิจารณาเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลากรคณะไนช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น. ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อลงความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและบุคลากร คณะฯจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  1. บุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อรองคณะบดี หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแล รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา และเฝ้าระวังตัวเองเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการตรวจที่หน่วยตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น
  2. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะฯ แล้ว ขอให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทาง ในกรณีที่พิจารณายกเลิกกิจกรรม คณะฯจะออกหนังสือประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการขอเงินคืน ในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ขอให้บุคลากรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้ปฎิบัติตามแนวทางของคณะฯ ดังข้อ 1
  3. บุคลากรที่จะไปประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการลาอื่นใด ประเทศที่มีความเสี่ยงหรือประเทศอื่นๆ โดยเดินทางก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 คณะฯขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าประเทศใดจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในอนาคตข้างหน้า

อนึ่ง คณะฯขอให้บุคลากรทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากคณะฯ เป็นเพื้นที่สาธารณะที่มีผู้เข้า/ออกจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัส

ประกาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

158219819838

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง