พลังบวกสูตรต่าง 'เงินติดล้อ'

พลังบวกสูตรต่าง 'เงินติดล้อ'
14 กุมภาพันธ์ 2563
269

'เงินติดล้อ' ส่งต่อพลังบวกให้กับผู้ก้าวพลาด เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ประกอบไปด้วยการมอบความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ก้าวพลาด

“เงินติดล้อ อยู่ในธุรกิจสินเชื่อที่ต้องการสร้างความสมดุลระหว่างผลกําไรกับการสร้างประโยชน์คืนกลับให้สังคม โดยให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษาโอกาสให้กับผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน”
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จํากัด เคยให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าทั้งหมดนี้คือข้อสรุปที่ทําให้เงินติดล้อแตกต่างจากคู่แข่ง

158160669758

เรามีความเชื่อว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่โปร่งใส ที่แฟร์ ที่อยู่ในระบบ ถือเป็นสิทธิ์ของคนทุกคนและบทบาทของเงินติดล้อก็คือทําให้ทุกคนได้รับ โอกาสนั้นคําว่าโอกาสเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรามาก ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเจ้าเดียวในธุรกิจนี้ที่ส่งข้อมูลลูกค้า เข้าเครดิตบูโร ช่วยลูกค้าสร้างประวัติ ถ้าเขามีประวัติที่ดี ในอนาคตเขาก็จะสามารถไปหาสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกลง ในวงเงินที่สูงขึ้นได้และเราก็มีโครงการไฟแนนซ์เชียลเอดดูเคชั่นสอนคนให้มี ความรู้ด้านการเงินอีกด้วย”

เป็นการละทิ้งจากธุรกิจที่ภาพเดิมๆ มักจะมองแต่กําไรอย่างเดียว ซึ่งเขาบอกว่าการจะทํากําไรในธุรกิจนี้ง่ายมากๆ และลูกค้าเองก็มีข้อเรียกร้อง น้อยมากๆ และไม่รู้ด้วยซ้ําถึงสิทธิที่พวกเขามีอยู่คืออะไร ปิยะศักดิ์มั่นใจว่าทุกอย่างที่เงินติดล้อทําสามารถ สร้างความต่างไปจากคู่แข่งอย่าง แน่นอน

เคล็ดลับอยู่ที่การให้ความสําคัญกับคน ให้ความสําคัญกับลูกค้า และให้ความสําคัญกับสังคม

ภายใต้แนวคิดในการสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คน เมื่อเร็วๆ นี้เงินติดล้อได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจ้า หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อร่วมกันส่งต่อพลังบวกมอบกําลังใจ และสร้างโอกาสให้กับผู้ก้าวพลาด ผ่านการให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจําชั่วคราว ดอยฮาง) จังหวัดเชียงราย

พุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารสาขาและ พัฒนาศักยภาพผู้นําฝ่ายขายเงินติดล้อ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการ สําคัญที่บริษัทมีความภาคภูมิใจที่มี โอกาสร่วมสนับสนุนการคืนคนดีสู่ สังคมผ่านกิจกรรม “ความรู้ทางการเงิน เพื่อการประกอบอาชีพ” ประกอบไปด้วย การมอบความรู้ทางการเงินเพื่อ การประกอบอาชีพการให้สินเชื่อเพื่อ การประกอบอาชีพและการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ก้าวพลาด”

158160671131

สําหรับศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจํา ชั่วคราวดอยฮาง) จะมีผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละส่วนงานทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ การทําเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การทําแปลงผัก หมุนเวียน การทําแปลงนาข้าวแบบ เกษตรอินทรีย์ การทําไร่องุ่นสวนยาง การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจการนวดบํายาง การผลิตน้ําส้มควันไม้การกรีดยางพาราฯลฯ

สําหรับบรรยากาศการทํากิจกรรม ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 97 คนพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมจากเงินติดล้อร่วมให้ความรู้ ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ก้าวพลาดตามอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น เลี้ยงหมู ขายก๋วยเตี๋ยว ก่อสร้าง ปลูกข้าวโพด และเลี้ยงไก่ไข่

โดยประการสําคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ร่วมกันต่อยอดความคิด แสดงความคิด เห็นเป็นทีม เรียนรู้การวางแผนธุรกิจ

การคํานวณรายรับรายจ่าย การคิด กําไรและต้นทุนในการประกอบอาชีพ ต่างๆ ผ่านเกมปิงปองต้นทุนที่เข้าใจง่ายและสนุก

นอกจากนี้ทุกๆคนย่อมต้องการความรู้และทุนตั้งต้นในการดําเนินชีวิตเงินติดล้อจึงให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพให้ เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่ายสามารถนําไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างกําลังใจมอบโอกาส และยอมรับผู้ที่ก้าวพลาด ด้วยการช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม

158160673620

โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินคอยให้คําแนะนําและเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถนําเงินทุนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ มีแรงบันดาลใจหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างสุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่เส้นทางที่ดีหลังได้รับอิสระโอกาสและกําลังใจคือความตั้งใจของ “เงินติดล้อเพื่อ ให้ชีวิตหมุนต่อได้” พุฒิพงศ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง