4 อุปสรรคเรียนรู้ภาษาเด็กไทย ต้องปรับแก้ตั้งแต่ 'สอนจนถึงสอบ'

4 อุปสรรคเรียนรู้ภาษาเด็กไทย ต้องปรับแก้ตั้งแต่ 'สอนจนถึงสอบ'

มีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียนภาษาอังกฤษกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก และทักษะภาษาเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญที่สุดของเยาวชนในอาเซียน ประเทศไทยมีอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษอันเกิดจาก ความไม่เท่าเทียม ทักษะภาษาของครูผู้สอน วิธีการสอน และวิธีการวัดผล

ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทยของ “บริติช เคานซิล ประเทศไทย”ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมครูภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของไทย เกิดจาก 4 ประเด็น คือ 1.ค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษามากกว่า 75 % อยู่ในระดับ A2 หรือต่ำกว่าพื้นฐาน 2.ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวมของประเทศไทย สะท้อนอยู่ในปัญหาความไม่เท่าเทียมในประเทศไทย

158122677047

3.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ส่วนมากยังใช้การเรียนการสอนแบบยึดตามหลักไวยากรณ์ การแปล และท่องจำมากกว่าสื่อสารได้ในชีวิตจริง และ 4.ระบบการวัดผลทักษะภาษา ยังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน ซึ่งล้วนแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ดังนั้น ทิศทางการทำงานของบริติช เคานซิล ในปี 2563 จะเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้านในทุกระดับ ตั้งแต่เรียนการสอนไปจนถึงการสอบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล 

158122675543

โดยได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)พัฒนาศักยภาพครู และการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู พร้อมกับการขยายเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัย (partner schools) การพัฒนาและขยายบริการด้านการสอบเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้สอบมากยิ่งขึ้น       158122675540

รวมถึงเปิดตัวหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของส่วนโรงเรียนสอนภาษา เช่น หลักสูตร Learning Time with Timmy สำหรับเด็กเล็ก (4-6 ขวบ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามทักษะการเรียนรู้ของเด็กตามธรรมชาติที่เริ่มต้นด้วยการฟัง ทำความเข้าใจ แล้วจึงเริ่มพูด อ่าน และเขียน ผ่านการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based methodology) กับสื่อการสอนสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทอาร์ดแมน แอนิเมชั่นผ่านตัวละคร Timmy เป็นต้น

สำหรับในระดับอุดมศึกษาจะทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)มากขึ้นในการสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา การวิจัย และอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับส่งเสริมความคล่องตัวของการศึกษาระดับสากล ตั้งแต่การส่งเสริมความร่วมมือของภาคการศึกษา นักวิจัย และภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศของงานวิจัยอย่างครบวงจร

158122677013

ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับระบบบริหารงานวิจัยของประเทศไทยสู่ความเป็นสากล ทุนวิจัยนิวตันฟันด์ โดยจะทำควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ และเข้าใจถึงความสำคัญของงานวิจัย ผ่านเวทีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab และโครงการ Researcher Connect

"เพราะต่อไปว่าเทรนด์โลกและทิศทางของรัฐบาลทั้งไทยและทั่วโลก ต่างเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไทยมีการเปลี่ยนบทบาทไม่ได้สอนแบบเลคเชอร์ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการปฏิบัติจริง ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมมากขึ้น" ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทยกล่าว

 นอกจากนี้ยังจะทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งคนไทยมีทักษะฝีมือด้านหัตถกรรมที่โดดเด่นและประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรมมากถึงกว่า 300,000 คน ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร กลุ่มนักออกแบบชาวไทย และชาวบ้าน ช่างฝีมือ กว่า 3,000 คน และกว่า 200 แบรนด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมืองานหัตถกรรมท้องถิ่น 

158122677087

สนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายงานหัตถกรรมควบคู่กับการเร่งพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจงานคราฟท์ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Craft social enterprise) และโครงการพัฒนาบทบาทของศูนย์รวมความคิดสร้างสรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ และเศรษฐกิจ อันนำไปสู่การยกระดับงานหัตถกรรมของไทยให้มีมูลค่าและบทบาทมากขึ้น เพราะธุรกิจสร้างสรรค์เป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ   

อย่างไรก็ตามปัจจุบันคนไทยนิยมไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักรมากขึ้น เป็นเพราะรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศข้อเสนอใหม่ (New Graduate Route) ที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถอยู่เพื่อทำงานในประเทศต่อได้อีก 2 ปี อีกทั้งการเรียนปริญญาโทในประเทศอังกฤษใช้เวลาเพียง 2 ปี มีสาขาใหม่ ให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็น สาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ ด้านแพทย์ วิศวกร และยังมีทุน GREAT Scholarships ระดับปริญญาโท กว่า 4ล้านบาท และทุน IELTS Prize 2019/20 กว่า 2ล้านบาท

158122677096