ครม.เคาะเพิ่มเบิกงบพลาง 75% แก้วิกฤตงบปี'63 ล่าช้า

ครม.เคาะเพิ่มเบิกงบพลาง 75% แก้วิกฤตงบปี'63 ล่าช้า
4 กุมภาพันธ์ 2563
2,078

ครม.เห็นชอบขยายวงเงินงบประมาณไปพลางก่อน จาก 50% เป็น 75% หลังจากเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายได้ลดเหลือเพียง 3 แสนล้านบาท

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (4..) เห็นชอบตามที่สำนักงบ ประมาณเสนอในการขยายวงเงินงบประมาณไปพลางก่อน จากเดิมไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง (50%) โดยขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3 ใน 4 หรือ 75% ของวงเงินงบประมาณภายหลังจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างพิจารณาว่ากระบวนการพิจารณางบประมาณ 2563 ยังไม่เรียบร้อย เพราะมีประเด็นที่ ..กดบัตรแทนกันในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระ 2 และวาระ 3

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ..2562 ครม.มีมติให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไปพลางก่อน ในระหว่างที่ ...งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ โดยสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณ ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแผนงานและรายการตาม ...งบประมาณปี 2562 เนื่องจากการพิจารณางบประมาณมีความล่าช้า เพราะการเลือกตั้ง ..ทำให้งบประมาณล่าช้าไป 4 เดือน จากเดิมเริ่มเดือน ..ของทุกปี คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ..นี้ หรือช่วงต้นเดือน ..นี้ แต่ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดว่าการประกาศใช้ ...งบประมาณรายจ่ายปี 2563 จะล่าช้าไปอีก

ดังนั้น สำนักงบประมาณจึงเสนอ ครม.เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะเหลือเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ 3 แสนล้านบาทเท่านั้น จึงต้องขยายวงเงินใช้จ่ายเพิ่มให้งบประมาณทยอยลงระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้สำนักงบประมาณมีการอำนาจจัดสรรเงินงบประมาณ กรณีมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่กำหนด หรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามความจำเป็นแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย

1.เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

2.ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

3.สำหรับกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ส่วนรายการผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่เงินงบประมาณไม่เพียงพอใช้จ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ2563ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง