นายกฯ ปรับทัพเศรษฐกิจ 'สมคิด' คุมลงทุนทำงานร่วม 5 รมต.

นายกฯ ปรับทัพเศรษฐกิจ 'สมคิด' คุมลงทุนทำงานร่วม 5 รมต.
22 มกราคม 2563
2,237

นายกฯ เซ็นตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเจรจาการค้าและการลงทุน มอบ “สมคิด” ประธาน ให้อำนาจหน้าที่ไล่บี้การลงทุนภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจปี 63-64 พร้อมวางกรอบเจรจาการค้า ทำงานร่วม 5 รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน โดยมอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการลงทุนและการค้าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นราธิวาส รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศให้รวดเร็วขึ้น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ตั้งขึ้นเนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจยังเปราะบางจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศมีความสำคัญทั้งในส่วนของการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยต้องขับเคลื่อนต่อเนื่องในปี 2563-2564 

รวมทั้งกำหนดแนวทางหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ส่วนรองประธานประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในขณะที่กรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการจากกระทรวงเศรษฐกิจ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมถึงนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปลัดกระทรวงต่าประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รองเลขาธิการ สศช.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

อ่านข่าว-ปรับทัพเศรษฐกิจ ความอยู่รอดประเทศ 

เร่งการลงทุน รสก.ปี 63-64

ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ 1.กำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงปี 2563-2564 ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อน

2.กำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการคระหว่างประเทศ ด้านการคลังด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคฐและรัฐวิสาหกิจต่อนายกรัฐมนตรีหรือ ครม. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

ดันมาตรการการเงิน-คลัง

3.จัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 4.รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสม่ำเสมอหรือมีเหตุอันควร

5.เชิญเจ้าหน้ที่ของรัฐ คณะกรรมการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ และ 7.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ตามความจำเป็น

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

นางนฤมล ตอบคำถามประเด็นที่ภาครัฐมีกลไกของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (กนศ.) อยู่แล้วทำไมจึงไม่ใช้กลไกดังกล่าว ว่า คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีความแตกต่างกันเรื่องอำนาจและหน้าที่ โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนเป็นสำคัญ แต่การขับเคลื่อนการลงทุนก็มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าในบางเรื่อง

“จุรินทร์”ร่วมเป็นกรรมการ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุม ครม.ว่าการตั้งกรรมการชุดนี้จะเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐ โดยในส่วนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเช่นกัน แต่เข้ามามีส่วนร่วมในกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการตั้งกรรมการชุดนี้ว่า จะมอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุน ขณะที่นายสมคิดได้กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่าจะเน้นบทบาทการลงทุนเป็นหลัก แต่บางส่วนมีเรื่องของการค้า โดยในคณะกรรมการชุดนี้จึงมีนายจุรินทร์ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย

“สมคิด”เตรียมแผนเร่งลงทุน

นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านนายสมคิด มีบทบาทสำคัญในการเร่งรัดการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ที่มีเวลาเบิกจ่ายเพียง 8 เดือน ในขณะที่เศรษฐกิจภายในยังได้รับผลกระทบจากปัจจัจจัยภายนอก โดยนายสมคิดได้เร่งรัดการลงทุนของัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูง เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังและบีโอไอ ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนนำเข้าสินค้าทุน เช่น เครื่องจักร เพื่อมาลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า ซึ่งจะช่วยให้การการลงทุนและทำให้เงินบาทไหลออกมากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง