กกต.รับลูกศาล เร่งพิจารณาแก้ข้อบังคับ อนค.

กกต.รับลูกศาล เร่งพิจารณาแก้ข้อบังคับ อนค.
21 มกราคม 2563
646

กกต.เร่งพิจารณาดำเนินการให้ อนค.ปรับแก้ข้อบังคับพรรค ตามความเห็นศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (3) ได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กกต. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกต. พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการกกต.เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง