BAM ชี้ ทรีนีตี้ใช้สิทธิกรีนชูซื้อหุ้น12.95ล้านหุ้น ช่วงราคาต่ำจอง

BAM ชี้ ทรีนีตี้ใช้สิทธิกรีนชูซื้อหุ้น12.95ล้านหุ้น  ช่วงราคาต่ำจอง
14 มกราคม 2563
2,337

BAM แจง บล.ทรีนีตี้ ใช้สิทธิกรีนชูซื้อหุ้น 12.95 ล้านหุ้น หลังราคหุ้นต่ำกว่าไอพีโอ จากทั้งหมด 230 ล้านหุ้น พร้อมแจ้งซื้อหุ้นเพิ่มทุน 217.04 ล้านหุ้น ที่ราคา17.50บาทต่อหุ้น เพื่อนำไปคืนกองทุนฟื้นฟู

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,765 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น ,หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,255 ล้านหุ้น และ การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน  (กรีนชู)จำนวน 230 ล้านหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน) ได้ยืมหุ้นจำนวน 230 ล้านหุ้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(กองทุนฟื้นฟูฯ) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้นซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่14 มกราคม 2563

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทธ. 72-2552 เรื่องการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับประมวล) เป็นจำนวน 12.95 ล้านหุ้น ดังนั้น ในการนี้เมื่อวันที่14 มกราคม 2563 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ จำนวน 217.04 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคา IPO ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,798.24 ล้านบาท เพื่อส่งคืนหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นต่อไป
อนึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน และกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 16,160.21 ล้านบาทและมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 3,232.04 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
BAM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง