'สหกรณ์เกษตรหนองเลิงเปือย' ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 สร้างรายได้ยั่งยืน

'สหกรณ์เกษตรหนองเลิงเปือย' ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 สร้างรายได้ยั่งยืน
5 ธันวาคม 2562
677

สหกรณ์หนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่การเพาะปลูก สร้างรายได้ในระดับครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดความสุขในชุมชน

"สหกรณ์หนองเลิงเปือย"ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จด้วยการนำแนวคิดนี้มาใช้ โดยในพื้นที่มีการใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูก สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน จนถึงการจัดจำหน่ายโดยดูความต้องการของตลาดและลูกค้า ซึ่งมีลูกค้าของสหกรณ์ที่เป็นโมเดิลเทรดขนาดใหญ่มารับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่ได้แก่ห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซี หรือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์


โดยในปีที่ผ่านมาการยกระดับการรวมกลุ่มทำให้เกิดสหกรณ์การเกษตร แก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ที่การจัดการของคนในชุมชน มีสหกรณ์จังหวัด ปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงดำเนินงานสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1,590,000 บาท นุกุล อังคนิต ประธานสหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ระบุว่าในอดีตการผลิตสินค้าการเกษตรมีจุดอ่อนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมื่อสหกรณ์มีตลาดที่สำคัญในการรับซื้อผลผลิต เช่น ห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซี หรือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งการมีผู้ซื้อที่แน่นอน และมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าเกษตรที่กลุ่มเกษตรกรต้องปฏิบัติตามทำให้เกษตรกรเรียนรู้ที่จะวางแผนการผลิตที่ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับมีปริมาณผลผลิตที่สามารถขายได้ตลอดทั้งปี

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกรวม 63 คน เมื่อดำเนินการตามแนวทางของสหกรณ์เมื่อมีผลกำไรที่สามารถนำกลับมาดูแลสมาชิกและการแบ่งปันให้กับสังคม ในการจัดทำสวัสดิการโดยในปีนี้เป็น ปีแรกที่มีการปันผลให้กับสมาชิก ซึ่งเชื่อว่า หลังจากนี้ สมาชิกจะให้ความสำคัญ กับการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าโครงการนี้เป็น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำโดยประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ "แก้มลิง" เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ 2 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่รับประโยชน์โดยตรง รวม 7,778 ไร่ 610 ครัวเรือน และ พื้นที่ขยายผลภายในเขตลุ่มน้ำ 1,191 ไร่ 112 ครัวเรือน โดยการทำงานได้ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน และนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด และ เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดวางแผนในฐานะความเป็นเจ้าของร่วมกัน157553732621

ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจะนำความสำเร็จในโครงการไปขยายผลต่อ นอกจากนั้นจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอาจเป็น ส่วนเสริมให้เกิดการพัฒนาได้เพิ่มเติม หนองเลิงเปือยสามารถแสดงให้เห็น ถึงวิถีชีวิตชุมชนในระดับหมู่บ้าน วิถีทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่งได้ รวมถึงยังควรต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปีจากในปัจจุบันที่ชาวบ้านมีรายได้ประมาณปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ 70,000 บาทต่อคนต่อปี


"เมื่อมีรายได้เพิ่มก็ทำให้คนในชุมชนมีความสุขมากขึ้น เป็นการสร้างชีวิตและสังคมที่มีความสุขไปด้วยกันตามแนวทางพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ" ชัยธวัช กล่าว157553740964

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง