'เนชั่น' แจ้งตลาด เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 18 พ.ย.

'เนชั่น' แจ้งตลาด เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 18 พ.ย.
12 พฤศจิกายน 2562
424

บมจ.เนชั่นฯ แจ้งตลาดฯจำเป็นต้องเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาวาระเพิ่มทุน จำนวน 813 ล้านบาท วันที่ 18 พ.ย.ออกไป หลังผู้ถือหุ้นสำคัญยังไม่ตัดสินใจ

นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 18 พ.ย.2562 ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2562 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 (Record Date) และวันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นวัน อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (Record Date)

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสําคัญแล้วนั้น

บริษัทฯขอเรียนว่า บริษัทฯได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายสําคัญบางกลุ่มว่ายังไม่สามารถตัดสินใจเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในขณะนี้ เนื่องจากมีเหตุปัจจัยภายนอกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การเพิ่มทุนเพื่อ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและกอบกู้ สถานการณ์ด้านการเงินของกลุ่มบริษัท สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่ สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ คู่ค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตลอดจนบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

บริษัทฯคาดการณ์ว่าหากบริษัทฯ ยังคงจัดให้มี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ ต่อไป อาจเกิดปรากฏการณ์ว่า มติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนตามที่กล่าวข้างต้นไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายสําคัญ บางกลุ่มเปลี่ยนใจไม่สนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสการถูกคุกคามของเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนงาน และจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

จากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจํานวน 813.59 ล้านบาท ส่วนที่หนึ่งเพื่อใช้ในการชําระหนี้สินระยะสั้นที่เหลือ ส่วนที่สองนําเงินไปใช้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนในบริษัทย่อยของบริษัทฯเพื่อนําไปใช้รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯให้แข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล และส่วนที่เหลือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงเร่งดําเนินการเจรจาหารือร่วมกับผู้ถือหุ้นรายสําคัญทุกกลุ่มเพื่อทําความเข้าใจถึงความจําเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุน สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ และความสําคัญของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นก็จะส่งผลเสียอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดังนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบอํานาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวัน จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ออกไป และหากสามารถเจรจากับผู้ถือหุ้นรายสําคัญกลุ่มต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการแจ้งกําหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ใหม่ให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

157354163732

157354165167

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง