สภาดิจิทัลเร่งเวิร์คช้อปคนพันธุ์ไอที

สภาดิจิทัลเร่งเวิร์คช้อปคนพันธุ์ไอที
12 พฤศจิกายน 2562
373

พร้อมตั้งคลาวด์แห่งชาติดันไทยสู่ฮับดิจิทัล

ดังนั้น การดึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยลดความท้าทายและขยับอันดับของไทย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใน 3-6 เดือนจากนี้ และภายในปีนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนงานทั้งหมดให้สามารถเดินหน้าไปอย่างดี

ทั้งนี้ พันธกิจทางยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลกำหนดไว้ 5 ด้าน คือ 1.การช่วยสร้างมาตรฐานและตัววัดใหม่ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล 2.การบูรณาการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่าน 3.การสร้างบุคลากร การทักษะใหม่ ปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ (รีสกิล-อัพสกิล) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คนในระบบอุตสาหกรรม 4.การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกิดความตื่นรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล และ 5.พัฒนาสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค

“เพื่อให้ถึงตามภารกิจที่สภาดิจิทัลกำหนดไว้ จะต้องมีแนวทางที่ต้องดำเนินการคือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลใหม่ การเปิดทางให้เกิดการลงทุนให้เพียงพอสำหรับธุรกิจ สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจ สร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ,สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการเวิร์คช็อปจะทำให้เกิดประโยชน์ไปถึงสถาบันการศึกษาด้วย เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะให้บุคลากรของประเทศ”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง