เครือข่ายเกษตรทางเลือกล่ารายชื่อค้านใช้3สารเคมีอันตราย

เครือข่ายเกษตรทางเลือกล่ารายชื่อค้านใช้3สารเคมีอันตราย

เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ล่ารายชื่อแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย พร้อมยื่นหนังสือผ่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ถึง นายกรัฐมนตรี เรียกร้อง 4 ข้อ ยกเลิกใช้-ขายภายในธ.ค.62

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งโต๊ะลงรายชื่อคัดค้านการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด โดยมีสมาชิกเครือข่ายและผู้บริโภคสนใจร่วมลงรายชื่อเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผญ โดยมี น.ส. รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มารับหนังสือ พร้อมทั้งระบุว่าจะรีบนำหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นและประสานกับขส่วนกลางเพื่อส่งสำเนาหนังสือเข้าไปทันที

นายเกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรวิถีธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีในการผลิตรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

157163407362

เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าอินทรีย์ และกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการพิจารณาใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำการประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดหรือไม่ เครือข่ายจึงมีมติร่วมกันว่า ต้องออกมาแสดงจุดยืนว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดเป็นอันตราย ต่อเกษตรกรแบริโภค รัฐบาลต้องมีการชัดเจนควรยกเลิกให้สารเคมีดังกล่าวนี้

เครือข่ายฯ จึงได้ออกมายื่นหนังสือโดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อด้วยกันคือ 1.ยกเลิกการใช้และการจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม 2562 2.ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติโดยเปิดเผย 3.ให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด นี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตร 4.ในระยะยาวให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรายั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร