หุ่นยนต์กับการผลิตแห่งอนาคต

หุ่นยนต์กับการผลิตแห่งอนาคต

ตั้งแต่ปี 2541 มีการนำหุ่นยนต์บริการวิชาชีพกว่า 285,000 ตัว มาใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในระบบโลจิสติกส์ ด้านความมั่นคง ใช้ในพื้นที่การเกษตร การประชาสัมพันธ์ และการแพทย์ ตามลำดับ

สำหรับประเทศไทยแม้หุ่นยนต์จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี แต่ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยถึงการผลิตแห่งอนาคตก็พบว่า ยอดการผลิตหุ่นยนต์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย19%ต่อปี ระหว่างปี 2559-2560 ขณะที่อัตราการเติบโตของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทยเติบโต28% ในปี 2560

“ค่าเฉลี่ยการเติบโตการใช้หุ่นยนต์มาทำงานการผลิตของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก” นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่ไทยจะบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมอุตาหกรรมแห่งอนาคตนี้

ภาพรวมยังพบว่าสัดส่วนการมีหุ่นยนต์ไว้ใช้งานของไทยยังต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่ง จึงเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมกันต่อไป เพราะแม้ไทยจะมีอัตราการใช้งานเพิ่มสูงในช่วงไม่กีปีมานี้แต่หลายประเทศได้มีการใช้หุ่นยนต์มานานแล้ว ทำให้ยอดสะสมอัตราส่วนการใช้หุ่นยนต์สูงกว่าไทย