‘พาณิชย์’ทบทวนบัญชีแนบท้าย พรบ.ธุรกิจต่างด้าว

‘พาณิชย์’ทบทวนบัญชีแนบท้าย พรบ.ธุรกิจต่างด้าว
20 กันยายน 2562
1,330

"พาณิชย์" เร่งพิจารณาปรับปรุงบัญชีแนบท้าย กฎหมายต่างด้าวหวังสร้างความสะดวกการลงทุน เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมช่วยเสริมทัพไทยแลนด์พลัสแพคเกจ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กำลังเร่งปรับปรุงบัญชีแนบท้ายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542เพื่อการลดอุปสรรคการลงทุนในประเทศไทย

โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ส่งเสริมและกำกับการลงทุนของคนต่างชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศและเพื่อตอบสนองนโยบายThailand Plus Packageที่เร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตจากผลกระทบสงครามการค้า ซึ่งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ)มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

"ปัจจัยหลักในการทบทวนจะให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในอุตสาหกรรมเป้าหมายS-CurveและNew S-Curve เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้นโยบายThailand 4.0และเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและกำกับดูแลของภาครัฐ”

สำหรับในปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเสนอรายการธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลธุรกิจที่ได้จากการศึกษาหรือที่มีหน่วยงานเสนอเข้าสู่กระบวนการทบทวนและพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

จากนั้นจะนำผลการศึกษาและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และสรุปความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อถอดประเภทธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงต่อไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เกิดความง่ายในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนทำให้เกิดการแข่งขันด้านพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ เป็นกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศในระยะยาว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง