โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ไสลเกษ วัฒนพันธุ์' เป็นประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ไสลเกษ วัฒนพันธุ์' เป็นประธานศาลฎีกา
16 กันยายน 2562
1,969

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์" รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผศ. 2543 จึงทรพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นตันไป ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

640_ca78g6edkcacbh95bi5id

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง