รื้อใหญ่ 'คมนาคม-คลัง' จัดทัพซี10 'แพตริเชีย' รุ่งคุมบริหารหนี้

รื้อใหญ่ 'คมนาคม-คลัง' จัดทัพซี10 'แพตริเชีย' รุ่งคุมบริหารหนี้
4 กันยายน 2562
2,393

เคลื่อนภารกิจรบ. "คมนาคม-คลัง" รื้อใหญ่ จัดทัพซี10 "แพตริเชีย" รุ่งคุมบริหารหนี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งข้าราชการประจำรวม 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่วางและทดแทนการเกษียณอายุราชการ การแต่งตั้งครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง

กระทรวงคมนาคม 7 ราย คือ 1.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม

3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 4.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า 6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 7.นายสราวุธ ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นอธิบดีกรมทางหลวง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้ง 7 ตำแหน่งดังกล่าว เป็นการพิจารณาที่คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง โดยมั่นใจว่าทุกคนสามารถผลักดันนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้เสนอผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ด้วยตนเอง เพราะนายวิทยา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านงานน้ำมาโดยตลอด เชื่อว่าจะสามารถสานต่องานขนส่งทางน้ำ และดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะสั่งการให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาขนส่งสินค้าทางน้ำจากท่าเรือบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 ซึ่งขณะนี้มีเอกชน 2 ราย พร้อมเข้ามาลงทุนเดินเรือขนผู้โดยสารและขนสินค้าแล้ว โดยภาคเอกชนขอเวลาประมาณ 1 เดือนในการศึกษารายละเอียดการเดินเรือ ทั้งขนาดเรือ ค่าโดยสาร และต้นทุน เพื่อหาข้อสรุปก่อนเปิดให้บริการ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ตำแหน่งอธิบดียังว่างอีก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และอธิบดีกรมการขนส่งทางราง รวมถึงยังจะมีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเดือน ก.ย.นี้ อีก 1 ตำแหน่ง คือ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะมีการพิจารณาแต่งตั้งอีกครั้ง

ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคาดว่าจะเป็นสาเหตุจากปัญหางานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่ล่าช้า ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

กระทรวงการคลังแต่งตั้ง 7 ราย คือ 1.นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหลานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ 3.นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง 

4.นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 5.นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง 

6.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สบน. 7.นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการคลังครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเชื่อว่าทุกคนจะทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้

กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง 4 ราย คือ 1.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.นายณรงค์ สายวงศ์ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า นพ.ธเรศ เป็นผู้ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว แต่ถูกโยกย้ายหลังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องปลดล็อกกัญชาและกัญชง (เฉพาะส่วน) ออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 มีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่วัน

ประกาศดังกล่าวทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะสายเขียววิจารณ์ว่าเอื้อเอกชน ขณะที่แอ้ด คาราบาว ให้ความเห็นว่านายอนุทินถูกวางยา การโยก นพ.ธเรศ จากตำแหน่งเลขาธิการ อย.ทั้งที่ยังเหลือกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อีกหลายฉบับ เช่น กฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง จึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนขุนพลกลางศึก

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: