กรมคุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์

กรมคุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์
22 สิงหาคม 2562
1,197

กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมกิจการผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ นำร่องคุกคลองเปรมฝึกอาชีพ-ออมเงิน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 358,693 คน และมีผู้ต้องขังสูงอายุกระจายอยู่ในเรือนจำต่างๆ จำนวน 6,268 คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัว และเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข กรมราชทัณฑ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้จัดทำ “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์” ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรใน 4 มิติ ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ เน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกำลังกาย อาหารและการบริหารสุขภาพจิต 2. ด้านสังคม เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ 3. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ/การออมในผู้สูงวัย และ 4. ด้านสภาพแวดล้อม เน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเรือนจำกลางคลองเปรมเป็นแห่งแรกก่อนที่จะขยายผลต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง