ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SPและ NP "พีพี ไพร์ม" หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบ

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SPและ NP
15 สิงหาคม 2562
676

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทำการขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น"พีพี ไพร์ม" หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ทำการขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้นบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ขณะที่บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM รายงานผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/2562 พบว่าขาดทุน 111 ล้านบาท  ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 12,000% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 0.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าเผื่อด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 

ด้านบริษัทยังแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2562ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2562 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้ 1.แต่งตั้งนายปริน ชนันทรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15สิงหาคม 2562เป็นต้นไป พร้อมรับทราบการลาออกของพลอากาศ เอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง จากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป

2.รับทราบการลาออกของพลเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายวรุณ อัตถากร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป

3.แต่งตั้งนายประวีณ ดีขจรเดช เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และ4.รับทราบการลาออกของ นางนที ชวนสนิท จากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายบุญจริง ชลวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป

นอกจากนี้แต่งตั้ง นายธีระ กิติจารุรัตน์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15สิงหาคม 2562เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง