สภาฯ ผ่าน 2 ร่างพ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิร.10

สภาฯ ผ่าน 2 ร่างพ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิร.10

สภาฯ ผ่านก.ม.เหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ก.ม.เหรียญราชรุจิร.10

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่รัฐสภาใหม่ ย่านเกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่10 พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่10 พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาแทนญัตติด่วนที่ค้างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านได้แสดงความกังวลว่า อาจจะมีการร้องเรียนในภายหลังได้ จึงควรต้องลงมติเพื่องดเว้นข้อบังคับในบางข้อเสียก่อน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้น จึงวินิจฉัยว่า การเลื่อนวาระการพิจารณาไม่ทำให้ญัตติที่ค้างอยู่ตกไป เพราะยังไม่ถึงการพิจารณาญัตตินั้น และไม่ใช่การพิจารณาญัตติซ้อนญัตติ

จากนั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้ชี้แจงถึงสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โดยมีผู้อภิปรายเพียงคนเดียวคือ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ที่อภิปรายว่า เห็นด้วยในหลักการ แต่มีข้อห่วงกังวลถึงการปลอมเหรียญ หลอกขาย ที่หาได้ง่ายบนเว็บไซด์ขายของออนไลน์ ในราคาเพียง 329 บาท และยังบอกด้วยว่าเป็นของแท้ จึงอยากให้รัฐบาลไปดำเนินการจับกุมด้วย นายวิษณุจึงชี้แจงว่า จะรับไว้พิจารณา ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการจับกุมมาตลอดอยู่แล้ว

จากนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบรับหลักการ พร้อมทั้งตั้งกรรมาธิการเต็มสภาฯ ในวาระที่ 2 ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่10 พ.ศ.... ด้วยคะแนน 455 ต่อ 0 เสียง และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่10 พ.ศ.... ด้วยคะแนน 464 ต่อ 0 เสียง ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ถือเป็นการผ่านกฎหมายฉบับแรกของสมาชิกสภาฯ ชุดปัจจุบันที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย