เปิดพื้นที่ลงทุนอุตสาหกรรมใหม่

เปิดพื้นที่ลงทุนอุตสาหกรรมใหม่
7 สิงหาคม 2562
1,405

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่กำลังจะประกาศใช้ส่วนหนึ่งได้กำหนดพื้นที่และอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ในส่วน 5 อุตสาหกรรม new S-curve นั้น


ประกอบด้วยหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร

หากรวมกับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve แรก ได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร

การใช้พื้นที่ในเขตส่งเสริม 21 แห่ง พื้นที่ประกาศเขตส่งเสริม 86,775 ไร่พื้นที่รองรับการลงทุน 28,666 ไร่ ตามแผนงานประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การบริหารจัดการแรงงาน การดูแลสุขภาพ ตรวจและประกันสุขภาพคนชายแดนและแรงงานต่างด้าว การจัดการที่ดินของรัฐให้เช่าเพื่อการอุตสาหกรรม/บริการ ความมั่นคง การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม และการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดังนั้นการเข้าในพื้นที่อีอีซีตามผังเมืองใหม่ที่กำหนดขึ้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการแล้วยังมีประโยชน์จากการเป็นเขตพัฒนาพิเศษอีก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: