บอร์ดสลากอนุมัติสลากรูปแบบใหม่

บอร์ดสลากอนุมัติสลากรูปแบบใหม่

มติบอร์ดสลากรับทราบผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบใหม่ ให้ศึกษาเพิ่มเติมในมิติของกฎหมาย และข้อห่วงใยของสังคม

วันนี้(๓๑ ก.ค.) นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่นๆ และพันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงว่า 

จากการที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่นๆ
โดยให้มีหน้าที่สรุปผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทำแผนปฏิบัติ(Action Plan) แนวทางการสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำเสนอภายใน
๓๐ วัน แล้วนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณานั้น

คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลสลากกินแบ่งและรูปแบบเกมสลากจากประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ ๕ รูปแบบ ได้แก่ 1. สลากแบบดั้งเดิม หรือสลากใบ 2. สลากแบบตัวเลข 3.สลากขูด
4. สลาก LOTTO และ 5. สลากกีฬา มาศึกษาและวิเคราะห์ โดยหลักการคือต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น
สำหรับผู้ต้องการเสี่ยงโชคถูกกฎหมายนอกเหนือจากการซื้อสลากกินแบ่ง ในขณะเดียวกันต้องสามารถบรรเทาปัญหาสลากเกินราคา และมีผลข้างเคียงในการสกัดการเล่นหวยใต้ดิน

คณะทำงานฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ พบว่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสม มี ๒ ประเภท คือสลากแบบตัวเลข และสลาก Lotto ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเกมต่างๆ ดังนี้
1. สลากตัวเลข ๓ หลัก (Number3)
2. สลากตัวเลข ๔ หลัก (Number4)
3. สลากรูปภาพ ๑๒ นักษัตร (Picture12)
4.สลาก LOTTO 6/43
ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ แบบ มีราคาจำหน่ายรายการละ ๕๐ บาท เป็นการออกรางวัลใหม่ ไม่อิงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการจำหน่ายผ่านออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น หรือระบบใดๆ ที่สามารถลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ซื้อได้เท่านั้น

ขณะเดียวกัน ก็มีวิธีการเล่น และข้อดี-ข้อด้อยต่างกันออกไป โดยสลากตัวเลข ๓ หลัก
(Number3) ซื้อ ๑ รายการมีโอกาสถูกรางวัล ๒ แบบ คือ ๓ ตัวตรง และ ๓ ตัวสลับหลัก ในส่วนของสลากตัวเลข
๔ หลัก (Number4) มีโอกาสถูกรางวัลเช่นเดียวกับสลากตัวเลข ๓ หลัก ข้อดีของสลากแบบตัวเลข ๓ หลัก หรือ
แบบตัวเลข ๔ หลัก คือ สามารถเลือกหมายเลข หรือเลือกภาพตามความต้องการได้ ตอบโจทย์ปัญหาของสลากใบ

ในขณะที่มีข้อด้อยคือ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เรียนรู้ง่าย คนไทยคุ้นเคย อาจสุ่มเสี่ยงให้ถูกมองว่าเป็นการมอมเมาได้

สำหรับสลากแบบรูปภาพ ๑๒ นักษัตร (Picture12) มี ๔ หลัก วิธีเล่นให้เลือก ๑ ภาพต่อ ๑ หลัก จาก ๑๒ ภาพนักษัตร มีรางวัลตรงและโต๊ด ข้อดีของสลากประเภทนี้คือ สามารถเลือกเลขได้ตามความต้องการ ไม่มีปัญหาเรื่องตัวเลขที่ไม่ได้รับความนิยม หรือเลขเน่า อีกทั้งเป็นเกมใหม่ ที่เน้นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่อิงผลการออกรางวัลสลากแบบเดิม
ในขณะที่ข้อด้อยคือไม่มีรางวัลแจ๊คพอต อาจไม่จูงใจให้มีผู้ซื้อมากพอ

ในส่วนของเกมสลาก Lotto 6/43 ราคาจำหน่ายรายการละ ๕๐ บาท เป็นการเลือกชุดตัวเลข ๑ ชุด
มี ๖ ตัวเลือกจาก ตัวเลขทั้งหมด ๔๓ ตัว ผู้ซื้อสามารถเลือกเลขได้ตามความต้องการเป็นเกมสากลที่มีจำหน่าย
ทั่วโลก แต่ก็ยังมีข้อด้อย คือเป็นเกมที่มีความซับซ้อน ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะเป็นเกมที่มีความเป็นสากล
และได้รับความนิยมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
คณะทำงานฯ ได้มีความเห็นเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ารูปแบบสลากรูปภาพ 12 นักษัตร หรือ picture 12 มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการออกรางวัลสลากรูปภาพนี้ จะออกรางวัลในวันที่ ๑ และ ๑๖ แต่เป็นการออกรางวัลต่างหาก ไม่ใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีการจำกัดอายุ และ ความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อด้วยการคัดกรองผ่านระบบแอพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ในการจำหน่าย

ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ แต่ยังคงให้ความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยและผู้พิการเข้าถึง
การจำหน่ายสลากในรูปแบบใหม่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ควรนำประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอ
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศ/ร่าง
กฎกระทรวง ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้น ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม ตามมาตรา ๑๓(๗/๑) เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบ จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

"จากการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบกับรูปแบบสลากรูปภาพ 12 นักษัตร หรือ picture 12 ตามที่คณะทำงานเสนอ และเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นไปตามกฎหมาย จึงให้สำนักงานฯ หารือกฤษฎีกา พร้อมจัดทำร่างประกาศ/ร่างกฎกระทรวง แล้วนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณา หลังจากนั้น ให้นำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ศึกษาผลกระทบทางสังคม เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป"