ม.มหิดลจับมืออมตะลุยอีอีซี พัฒนาเมืองหมอ-การศึกษา

ม.มหิดลจับมืออมตะลุยอีอีซี พัฒนาเมืองหมอ-การศึกษา
27 กรกฎาคม 2562
1,623

ร่วมกับอมตะ คอร์ปอเรชัน พัฒนา Edu-town และ Medi-town ในอีอีซี วางแผนงานทั้งอบรม วิจัย สานฝันสร้างSMART Community เพื่อความยั่งยืน

รายงานข่าวแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อสร้าง SMART Community ในภูมิภาคอาเซียนผ่านการพัฒนา Edu-Town และ Medi-Town โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าความยั่งยืน คือ ความสำเร็จ และ การทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ

โดยวางแผนการทำงานในอนาคตเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.การอบรม short-course training ให้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงในสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาคณบดีและตัวแทนจากหลายส่วนงานได้เดินทางไปเยือนนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะๆ เช่นเดียวกับที่ผู้บริหารของอมตะได้เข้าหารือกับหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อวางแผนรูปแบบการทำงานและกิจกรรมร่วมกัน

2.การแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. การให้บริการด้านสุขภาพกับกลุ่มผู้บริหารโรงงานและแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมฯ และ 4. การแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติเพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี วิทยาการที่มีคุณภาพและทันสมัย ผ่านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้มีความสามารถทัดเทียมและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติ สอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต และสามารถรับมือกับโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในศตวรรษที่ 21

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง