'ดุสิตโพล' เผยปชช.หวังรมต.20กระทรวง ทำเพื่อประเทศ

'ดุสิตโพล' เผยปชช.หวังรมต.20กระทรวง ทำเพื่อประเทศ
21 กรกฎาคม 2562
1,083

"สวนดุสิตโพล" เผยปชช. คาดหวังรัฐมนตรี 20 กระทรวง ทำเพื่อประเทศ ขณะที่ 36.61% หวังกระทรวงการคลัง มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,586 คนกรณีเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 63.96 ระบุ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ร้อยละ 35.03 ระบุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงกลาโหม ร้อยละ 45.43 ระบุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน ร้อยละ 31.85 ระบุ ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ
3.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการคลัง ร้อยล 38.98 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้ ร้อยละ 36.61 ระบุ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน
4.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการต่างประเทศ ร้อละ 65.40 ระบุ สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ระบุ ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า
5.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 44.30 ระบุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ ร้อยละ 32.64 ระบุ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง

6.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 65.86 ระบุ ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพาราข้าวปาล์ม ร้อยละ 21.34 ระบุ ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้
7.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 43.08 ระบุ สร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ร้อยละ 33.94 ระบุพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้
8.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 60.29 ระบุ พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ร้อยละ 30.88 ระบุ เปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา
9.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 45.14 ระบุ สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 30.00 ระบุ เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน
10.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 66.67 ระบุ ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร้อยละ 33.36 ระบุ ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง

11.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 51.64 ระบุ ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 33.61 ระบุ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้าน
12. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 50.38 ระบุ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ร้อยละ 31.30 ระบุ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก
13.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 51.09 ระบุ มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น ร้อยละ 31.52 ระบุ แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร
14.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 53.85 ระบุ ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
15.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 53.25 ระบุ ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ
16.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 59.28 ระบุ ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า
17.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 66.35 ระบุ พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร
18.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 64.39 ระบุ มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน
19.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 48.23 ระบุ มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย
20.เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยละ 48.50 ระบุ พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้

สวนดุสิตโพล-2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง