ระยองเร่งแผนงานอีอีซี ดันโปรเจคหมักก๊าซชีวภาพ

ระยองเร่งแผนงานอีอีซี ดันโปรเจคหมักก๊าซชีวภาพ
19 กรกฎาคม 2562
1,061

เร่งแผนขับเคลื่อนอีอีซี ชี้โครงการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่คืบหน้า พร้อมดันโปรเจคหมักก๊าซชีวภาพ 252 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานจังหวัดระยอง ระบุว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 ชุด ในช่วงเดือน มิ.ย.2562 มีความคืบหน้าหลายด้าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองได้จัดโครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับหลายด้านให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

ส่วนอนุกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนอีอีซี ตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 3 โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) คือ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด งบประมาณ 92 ล้านบาท การดำเนินงานคืบหน้า 95%

2.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ งบประมาณ 93.8 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ งบประมาณ 252.6 ล้านบาท การดำเนินการมีความคืบหน้า 50%

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอของบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษและพื้นที่อำเภอปลวกแดงของ อบจ.ระยอง โดยมอบหมายสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้ติดตามปัญหาการขุดทราย รวมทั้งมอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ให้ติดตามเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ต้นทาง เพื่อลดปัญหาขยะในภาพรวม

นอกจากนี้ ได้มีการหยิบยกเมืองสวัสดิการสังคมเพื่อคนทุกช่วงวัย (Social Smart City) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เพื่อกำหนดเป็นโมเดลมาพิจารณาปรับใช้ในจังหวัด โดยในเมืองจะมีจุดเน้นทั้งหมด 6 เรื่อง คือ 1.การศึกษา 2.สุขภาพ 3.ความมั่นคงปลอดภัย 4.ค่านิยม 5.ที่อยู่อาศัย 6.การมีงานทำและรายได้ โดยที่มาของการดำเนินการข้างต้น มาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอีอีซีและดำเนินการผ่านสมัชชาชุมชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง