ก.ล.ต. ไทย หารือ ก.ล.ต. เมียนมา ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ก.ล.ต. ไทย หารือ ก.ล.ต. เมียนมา ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
15 กรกฎาคม 2562
776

เลขาธิการ ก.ล.ต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบหารือกับ H.E. U Maung Maung Win, Deputy Minister of Planning and Finance และ Chairman of Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.,นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ได้เข้าพบหารือกับ H.E. U Maung Maung Win, Deputy Minister of Planning and Finance และ Chairman of Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร SECM เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ทั้งนี้สองหน่วยงานได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาและการกำกับดูแลตลาดทุนระหว่างกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนเมียนมา ได้แก่ การพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ธุรกิจกองทุนรวม (Collective Investment Scheme) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) รวมถึงหารือแนวทางในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนของ SMEs การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) ตลอดจนการพัฒนาตราสารอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)

นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนเมียนมา (capacity building) ในด้านต่าง ๆ อาทิ ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)และด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตลาดทุนเมียนมา รวมทั้งสานสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุนระหว่างกันให้เจริญเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว อันนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนในระดับภูมิภาคต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง