การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์

การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานเป็นหนึ่งในเป้าหมายการผลักดันประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีศูนย์กลางการพัฒนาที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

โดยไทยมีปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ด้านต่างๆ ซึ่งรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรม การใช้งานเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สรุปไว้ดังนี้ คือระบบหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือสาคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อนำไปสู่การสร้าง Industry 4.0 ของผู้ประกอบการไทย ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทผลิตระบบหุ่นยนต์กว่า 60 บริษัทในประเทศไทย

การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์

ปัจจัยความผันผวนของอุปสงค์ในตลาดโลกส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยี การศึกษาวิจัยด้านระบบหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อุตสาหกรรมหลักที่ใช้งานหุ่นยนต์คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนในระบบหุ่นยนต์ (Robotics)